“ประชุมทบทวนผลการรับตรวจ จาก สตน.ทบ.”

"ประชุมทบทวนผลการรับตรวจ จาก สตน.ทบ."