บัญชีเสนอความต้องการโควตา จ.ส.อ.อเลื่อนฐานะ (ไม่ใช้คุณวุฒิ) ของ สบ.

บัญชีเสนอความต้องการโควตา จ.ส.อ.เลื่อนฐานะ (ไม่ใช้คุณวุฒิ) ของเหล่า สบ.