ประเมินความรู้นายทหารประทวน

ประกาศรายชื่อแล้ว!!!

สามารถตรวจสอบรายชื่อ ในวันที่ 31 ส.ค. 63
ในหัวข้อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (ด้านล่าง)

สมัครสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน เหล่า สบ.

*กรุณาดำเนินการสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ส.ค. 63

*คุณสมบัติของกำลังพลที่จะเข้ารับการทดสอบ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบ ต้องติดยศ ส.อ. มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป

*คุณสมบัติของกำลังพลที่จะเข้ารับการทดสอบ หลักสูตรนายสิบอาวุโส ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบ ต้องมีชั้นติดยศ จ.ส.ท. ขึ้นไปเท่านั้น

ทบทวนตำราก่อนการทดสอบ