ทำเนียบกำลังพล


พ.อ.ณปวร ประทีปอุษานนท์
ผอ.กอง สบ.ทบ.


พ.อ.หญิง ลักขณา วิไลเนตร
นายทหารปฏิบัติการประจำ สบ.ทบ.
พ.อ.ธรากร ไชยมะโน
รอง ผอ.กอง สบ.ทบ.


ร.อ.อมรเทพ ฤทธิ์เดช


จ.ส.อ.หญิง อุบลวรรณา เนียมศิริ

นางสาวสุมาลี จินพล

นายกัมปนาท ช่วยทอง


พ.ต.วิสูตร คงแจ้ง


ร.ต.วันชัย พูลเกศธานะนันท์


จ.ส.อ.หญิง เสาวณีย์ พิมพ์สอาด


ส.ท.หญิง รดานุช สุวรรณวงศ์


นางอารีย์ ปิ่นวงศ์งาม


นางสาวอรณัส จั่นเพชร


นายสิทธิคมน์ การะพิมพ์


พ.ท.ธิติ เงินทาบ
หน.สบ.ทบ.


ร.ท.กิตติพงษ์ พิทักษ์พล


ร.ท.สงวน รักชาติ


ร.ต.ปัญญา ทรัพย์แสงส่ง

จ.ส.อ.หญิง ภัสสิริสร คงสมบูรณ์


ส.ท.หญิง สุดารัตน์ รัตนพิทักษ์


นางแพรวนภา เถื่อนลอย


พ.อ.หญิง วิภาณีย์ เพ็ชรณสังกุล
ประจำ สบ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ หน.สบ.ทบ.


พ.ท.หญิง ฉมานุช ภูมิจิตร


ร.ต.อาทิตย์ ไกรศรี

ร.ต.หญิง อรุณวดี อินทะกนก

ร.ต.ประทวน ฤทธิเกิด


จ.ส.อ.พิชัย ปิ่นภู่


ส.ต.หญิง พรสุดา กันทวงศ์


นางวารุณี โพธิ์สง่า

นางอนงค์ ยิ้มย่อง

นายมานพ มารำพึง

นางแสงเดือน วิลัยวรรณ

นางสาวสุกัญญา ตาละคำ

นายจักรพันธ์ มารำพึง

รายชื่อ นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

  เดือน  สถานที่
มกราคม 2564 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์ และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
กุมภาพันธ์ 2564พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์ และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
มีนาคม 2564 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์ และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท

เพิ่มเติม พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยนฯ วันที่ 27-31 มี.ค. 64
เมษายน 2564พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์, พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
พฤษภาคม 2564 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์ และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
มิถุนายน 2564 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
กรกฎาคม 2564พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์ และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
สิงหาคม 2564พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์, พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
กันยายน 2564 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์ และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
ตุลาคม 2564 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์, พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
พฤศจิกายน 2563 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
ธันวาคม 2563 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน พระที่นั่งอัมพรสถาน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
ธันวาคม 2563 (เปลี่ยนแปลงแก้ไข)มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน และพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
ธันวาคม 2563 (เพิ่มเติม พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน) เพิ่มเติมการปฏิบัติหน้าที่ ณ พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน พระที่นั่งอัมพรสถาน ในวันพุธที่ 23 ธ.ค. 63