รายชื่อ นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

  เดือน  สถานที่
มกราคม 2564 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์ และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
กุมภาพันธ์ 2564พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์ และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
มีนาคม 2564 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์ และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท

เพิ่มเติม พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยนฯ วันที่ 27-31 มี.ค. 64
เมษายน 2564พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์, พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
พฤษภาคม 2564 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์ และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
มิถุนายน 2564 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
กรกฎาคม 2564พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน/รพ.จุฬาลงกรณ์ และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
สิงหาคม 2563 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
สิงหาคม 2563 (เพิ่มเติม)พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน พระที่นั่งอัมพรสถาน
กันยายน 2563 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
ตุลาคม 2563 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน พระที่นั่งอัมพรสถาน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
พฤศจิกายน 2563 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
ธันวาคม 2563 พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน พระที่นั่งอัมพรสถาน และ เรือนรับรองที่ประทับค่ายมหาสุรสิงหนาท
ธันวาคม 2563 (เปลี่ยนแปลงแก้ไข)มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน และพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
ธันวาคม 2563 (เพิ่มเติม พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน) เพิ่มเติมการปฏิบัติหน้าที่ ณ พระตำหนักพูลพาวิลเลี่ยน พระที่นั่งอัมพรสถาน ในวันพุธที่ 23 ธ.ค. 63