ทำเนียบกำลังพล


พ.อ.ณปวร ประทีปอุษานนท์
ผอ.กอง สบ.ทบ.


พ.อ.หญิง ลักขณา วิไลเนตร
นายทหารปฏิบัติการประจำ สบ.ทบ.
พ.อ.ธรากร ไชยมะโน
รอง ผอ.กอง สบ.ทบ.


ร.อ.อมรเทพ ฤทธิ์เดช


จ.ส.อ.หญิง อุบลวรรณา เนียมศิริ

นางสาวสุมาลี จินพล

นายกัมปนาท ช่วยทอง


พ.ต.วิสูตร คงแจ้ง


ร.ต.วันชัย พูลเกศธานะนันท์


จ.ส.อ.หญิง เสาวณีย์ พิมพ์สอาด


ส.ท.หญิง รดานุช สุวรรณวงศ์


นางอารีย์ ปิ่นวงศ์งาม


นางสาวอรณัส จั่นเพชร


นายสิทธิคมน์ การะพิมพ์


พ.ท.ธิติ เงินทาบ
หน.สบ.ทบ.


ร.ท.กิตติพงษ์ พิทักษ์พล


ร.ท.สงวน รักชาติ


ร.ต.ปัญญา ทรัพย์แสงส่ง

จ.ส.อ.หญิง ภัสสิริสร คงสมบูรณ์


ส.ท.หญิง สุดารัตน์ รัตนพิทักษ์


นางแพรวนภา เถื่อนลอย


พ.อ.หญิง วิภาณีย์ เพ็ชรณสังกุล
ประจำ สบ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ หน.สบ.ทบ.


พ.ท.หญิง ฉมานุช ภูมิจิตร


ร.ต.อาทิตย์ ไกรศรี

ร.ต.หญิง อรุณวดี อินทะกนก

ร.ต.ประทวน ฤทธิเกิด


จ.ส.อ.พิชัย ปิ่นภู่


ส.ต.หญิง พรสุดา กันทวงศ์


นางวารุณี โพธิ์สง่า

นางอนงค์ ยิ้มย่อง

นายมานพ มารำพึง

นางแสงเดือน วิลัยวรรณ

นางสาวสุกัญญา ตาละคำ

นายจักรพันธ์ มารำพึง