ระบบลงทะเบียนตอบรับงานพิธีการ ทบ.

แผนกพิธีการ กองการสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อ รวมงานพิธี เท่านั้น

พิธีทางศาสนาเนื่องในวันกองทัพบก ปี 2564 ณ บก.ทบ.