ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลระบบงานภายในของ สบ.ทบ.

กสท.สบ.ทบ. เชิญ รอง ผอ.กอง สบ.ทบ. และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำฐานข้อมูลร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลระบบงานภายในของ สบ.ทบ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับระบบงานอื่นๆ ของกองทัพบก ตามแนวความคิดหลักการขับเคลื่อนไปสู่กองทัพบกดิจิทัล เมื่อ ๒๗ ส.ค. ๖๓,๐๙๐๐ ผลการประชุมได้พิจารณาเพิ่มเติมการเก็บข้อมูลเงินเพิ่มพิเศษ และได้ดำเนินเก็บข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ปัจจุบันมีการใช้ฐานข้อมูลในรูปแบบ Excel files โดยจะดำเนินการวางแผนพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูล สบ.ทบ. ต่อไป