ส.ต. เอกชัย  นิลดี เข้ารับรางวัลทักษะดีเด่นเฉพาะด้าน ผู้ทำข้อสอบทฤษฏีได้คะแนนสูงสุด

ส.ต. เอกชัย  นิลดี  ตำแหน่ง เสมียน สบ.ทบ. เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมการฝึกและแข่งขันทักษะการปฏิบัติด้านไซเบอร์ ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓ ห้วง ๒๒ มิ.ย. – ๙ ก.ค. ๖๓ ณ โรงแรมบ้านสวนทิพย์รีสอร์ท ต.พรหมณี อ.เมือง จว.น.ย. มีผลการแข่งขันดีเด่นเฉพาะด้านได้รับรางวัลผู้ทำข้อสอบภาคทฤษฏีคะแนนสูงสุด ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๕ และได้เข้ารับรางวัลจาก ผบ.ทบ. ในการประชุม นขต.สบ.ทบ. ที่ผ่านมา