สถานที่ติดต่อ :
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสารบรรณทหารบก
ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02 297 7515