บริการให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศ

COUNSELING SERVICE

ให้คำปรึกษาและแนะนำในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ร่วมวิเคราะห์และออกแบบระบบ รูปแบบการเชื่อต่อฐานข้อมูล กำหนดแนวทางความต้องการของหน่วยใช้