พ.อ. ยุทธชัย ปิ่นสถาพร
ผอ.กสท.สบ.ทบ.

ประวัติย่อโดยสังเขป :