บริการงานคอมพิวเตอร์กราฟิก

GRAPHIC MULTIMEDIA

บริการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสบ.ทบ. ทังแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เช่นแบนเนอร์เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล วีดีทัศน์ เป็นต้น