กองเทคโนโลยีสารสนเทศ


ภารกิจ  : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่

 • วางแผน ประสานงาน กำกับการ และดำเนินงานทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสารบรรณและธุรการกำลังพลของกองทัพบก
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่  : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งส่วนราชการออกเป็น

แผนกแผนสารสนเทศ :  มีหน้าที่

 • วางแผน อำนวยการ หรือร่วมดำเนินการตามแผนหรือโครงการของกรมสารบรรณทหารบก ให้สอดคล้องตามนโยบายของกองทัพบก และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • วิเคราะห์ และประสานงานในการจัดทำระบบสารสนเทศของกรมสารบรรณทหารบก หรือที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 • อำนวยการในงานบริการเผยแพร่ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ แก่หน่วยงานต่างๆ และบุคคลผู้สนใจ เพื่อให้ทราบถึงระบบสารสนเทศของกรมสารบรรณทหารบก หรือที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดแผนการดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาหรือที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือบุคคลผู้สนใจ
 • วิเคราะห์ออกแบบพัฒนาและดำเนินการต่อระบบฐานข้อมูลของกรมสารบรรณทหารบก หรือหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ :  มีหน้าที่

 • วิเคราะห์ออกแบบระบบงาน การเขียนชุดคำสั่งและระบบงานประยุกต์ เพื่อพัฒนาระบบงานสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในกรมสารบรรณทหารบกให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
 • ศึกษา ค้นคว้า กำหนดแนวทางการทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศภายในกรมสารบรรณทหารบก เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
 • ร่วมกับแผนกแผนสารสนเทศ ในการออกแบบพัฒนาและดำเนินการต่อระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานต่างๆ ของกองทัพบกได้
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

แผนกปฏิบัติการ :  มีหน้าที่

 • ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และการจัดระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการลักษณะการใช้งานของกรมสารบรรณทหารบก
 • ควบคุม ดูแล รวมถึงให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำ ในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย รวมทั้งรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานที่กองทัพบกกำหนด
 • ร่วมกับแผนกแผนสารสนเทศ ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ ในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย รวมทั้งรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือบุคคลผู้สนใจ
 • บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่