บริการฝึกอบรม

TRAININGSERVICEบริการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ และการใช้งานเครือข่ายเพื่อสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่กำลังพล สบ.ทบ.