พันเอก ปริญญา รื่นเสือ

หก.สบ.ทบ.

ประวัติรับราชการ

ตำแหน่งตั้งแต่คำสั่ง
หน.หมู่ ศร.๘ มิ.ย. ๒๕๔๖กห. ที่ ๓๘๔/๒๕๔๖
ประจำกอง รร.สบ.สบ.ทบ.๒๕ เม.ย. ๒๕๔๙ทบ. ที่ ๒๗๕/๒๕๔๙
ประจำแผนก รร.สบ.สบ.ทบ.๑ เม.ย.๒๕๕๒ทบ. ที่ ๑๕๗/๒๕๕๒
ประจำแผนก รร.สบ.สบ.ทบ.๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๕ทบ. ที่ ๑๓๙/๒๕๕๕
ประจำ รร.สธ.ทบ.๑ ต.ค. ๒๕๕๕ทบ. ที่ ๒๗๖/๒๕๕๕
อจ.รร.สบ.สบ.ทบ.๑ ต.ค. ๒๕๕๖ทบ. ที่ ๓๐๖/๒๕๕๖
อจ.รร.สบ.สบ.ทบ.๒๘ พ.ย. ๒๕๕๗ทบ. ที่ ๔๒๓/๒๕๕๗
อจ.รร.สบ.สบ.ทบ.๘ พ.ค. ๒๕๖๒ทบ. ที่ ๑๖๖/๒๕๖๒
อจ.หน.วิชา รร.สบ.สบ.ทบ.๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ทบ. ที่ ๔๐๔/๒๕๖๒
หก.สบ.ทบ.๘ พ.ค. ๒๕๖๓ทบ. ที่ ๑๙๗/๒๕๖๒

พันโท ปรีชา สุวรรณเครือ

ทำหน้าที่ รอง หก.สบ.ทบ.

ประวัติรับราชการ