ระบบงานบันทึก ค้นหา คำสั่ง - ประกาศ ภายในหน่วย

คำอธิบาย ระบบงานบันทึก ค้นหา คำสั่ง - ประกาศ ภายในหน่วย นขต.ทบ. เป็นระบบที่ช่วยในการจัดเก็บ ค้นหา คำสั่ง - ประกาศ ของหน่วย โดยใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่นำลงระบบควรจะเป็นเอกสารที่ไม่ใช่ชั้นความลับ หรือเอกสารที่สำคัญ สามารถเผยแพร่ได้ ซึ่งผู้ที่สามารถเปิดเอกสารเพื่อดูจะเป็นกำลังพลของหน่วยเท่านั้น จะไม่สามารถเปิดเอกสารดูของหน่วยอื่นได้ อีกทั้งมีระบบสำหรับ "ผู้ดูแลระบบของหน่วย" เพื่อใช้เพิ่ม หรือกำหนดสิทธิให้แก่กำลังพลได้เอง
ข้อกำหนด
1. ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (Admin) สามารถส่งหนังสือถึง สบ.ทบ.เพื่อขอสิทธิในฐานะ Admin ของหน่วย (รายละเอียดอ่านได้ในคู่มือการใช้งานหรือติดต่อสอบถามที่แผนกปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสารบรรณทหารบก เบอร์โทร 02-297-7605, 02-297-8123 โทร.ทบ.97605, 98123)
2. ผู้ดูแลระบบ กำลังพลของหน่วย จะสามารถเข้าใช้งานหรือดูคำสั่ง-ประกาศ ของหน่วยจะต้องมี user-password โดยใช้ user-password  จากระบบดูคำสั่ง ทบ. (กรณีลืมรหัส หรือไม่เคยลงทะเบียน สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองได้ที่ https://agdept.rta.mi.th/sso/)
3. กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสารบรรณทหารบก เบอร์โทร 02-297-7605, 02-297-8123 โทร.ทบ.97605, 98123
ลงทะเบียน กำหนดรหัสใหม่ / กรณี ลืมรหัสผ่าน  คลิกที่นี้
Version 1.0230062020
Develop by SubLt.JiRaTh