ระบบส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์ สายงานสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก

 

โครงการงานโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองประวัติและบำเหน็จบำนาญ

กรมสารบรรณทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

พัฒนาระบบโดย   จ.ส.อ.จิรัฏฐ์  ถานะวร